Disclaimer

Logo_MIG_internet

Juridische verklaring

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan de maatschap medische microbiologie & immunologie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.mmmig.nl. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de maatschap medische microbiologie & immunologie. De maatschap medische microbiologie & immunologie is daarvoor niet aansprakelijk.

De maatschap medische microbiologie & immunologie behoudt zich het recht voor, uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website, zonder opgaaf van redenen. Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein http://www.mmmig.nl vallen), zijn slechts informatief. De maatschap medische microbiologie & immunologie is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor de inhoud en/ of het privacy beleid van externe websites.

© Copyright
Alle rechten berusten bij de maatschap medische microbiologie & immunologie, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maatschap medische microbiologie & immunologie, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Privacyverklaring
De maatschap medische microbiologie & immunologie respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij alleen om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, namelijk het verzenden van informatie over onze activiteiten. De maatschap medische microbiologie & immunologie houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag binnen deze website. Hiermee kunnen wij de dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

© 2009, Maatschap medische microbiologie & immunologie. Alle rechten voorbehouden.